Your address will show here +12 34 56 78
Partners

  • Text Hover
Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds ondersteunt projecten in Rotterdam en directe omgeving gericht op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen. Speerpunten in ons bestedingsbeleid zijn het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugd. Nieuwe initiatieven maar ook bestaande projecten die hier op aanhaken kunnen een beroep op ons doen.

  • Text Hover
Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, het ontwikkelen van onderzoek en het instellen van leerstoelen.

  • Text Hover
Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Naast financier zijn zij daarnaast ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu.

  • Text Hover
Kansfonds

 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Elk jaar steunen zij ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Dat doen zij met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen.

  • Text Hover
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

  • Text Hover
Stichting Boschuysen

Sinds 1564 verleent Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Hedendaags is De Stichting Boschuysen een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen en clubs.

 

  • Text Hover
Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie en het idee achter Rabo Foundation. Opgericht in 1974 om kwetsbare mensen in groepsverband in Nederland en ver daarbuiten een beter toekomstperspectief te bieden door te investeren in hun zelfredzaamheid. Zo stimuleren zij in de groei van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden en financiële zelfredzaamheid en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland.