Your address will show here +12 34 56 78
Partners

  • Text Hover
Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds ondersteunt projecten in Rotterdam en directe omgeving gericht op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen. Speerpunten in ons bestedingsbeleid zijn het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugd. Nieuwe initiatieven maar ook bestaande projecten die hier op aanhaken kunnen een beroep op ons doen.

  • Text Hover
Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, het ontwikkelen van onderzoek en het instellen van leerstoelen.

  • Text Hover
Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Naast financier zijn zij daarnaast ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu.

  • Text Hover
Fonds DBL

FondsDBL is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan uit een fusie van drie stichtingen. De hoofddoelstelling van FondsDBL is het verlenen van hulp uit de revenuen van het vermogen van de stichting aan personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben of mede ten doel hebben.

  • Text Hover
Kansfonds

 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Elk jaar steunen zij ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Dat doen zij met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen.

  • Text Hover
Sint Bevordering van Volskracht

Volkskracht steunt iedereen met een goed plan voor Rotterdam. In de bijna 90 jaar van haar bestaan maakte Volkskracht van alles (mede) mogelijk. Dit doen zij altijd in samenwerking met de Rotterdamse bevolking. Rotterdam is gemaakt met Volkskracht. Onder Volkskracht vallen behalve Stichting Bevordering van Volkskracht, verschillende andere stichtingen. Bijna allemaal zijn het vermogensfondsen. Dat wil zeggen: hun vermogen wordt belegd, uit de opbrengsten ervan doneren de stichtingen geld aan goede doelen in Rotterdam.

  • Text Hover
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

  • Text Hover
Stichting Boschuysen

Sinds 1564 verleent Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Hedendaags is De Stichting Boschuysen een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen en clubs.

 

  • Text Hover
Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Zij zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland en de Cariben. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar. Het Oranje Fonds steunt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen zij met geld, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.